مقبلات https://www.nestleprofessionalmena.com/ en Marrow Sauce https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/marrow-sauce <span>Marrow Sauce</span> <div>CHEF®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96646</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 120 g Steak Tenderloin </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 L Water </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Black Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 100 g Chef® Demi Glace </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 370 g Beef Bones </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div>16.50</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div>141.35</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div content="9.606">9.61</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="8.265">8.27</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="36.831">36.83</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="60.248">60.25</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="41.408">41.41</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div>1752.35</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Marrow Sauce</div> <div>1.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/0ce1a32e1d2986aff8685b5f6e58d52d_Marrow-Sauce--1_08076_Retouched_1288x411Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Marrow Sauce&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;Marrow sauce&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Roast bones in preheated oven until well browned, for 20 mins.</div> <div>0.00</div> <div>342115</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Roast bones in preheated oven until well browned, for 20 mins.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Roast bones in preheated oven until well browned, for 20 mins.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>For the base sauce: Add 100 gm of CHEF demi-glace to 1 Liter water and boil for a min.</div> <div>0.00</div> <div>342116</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>For the base sauce: Add 100 gm of CHEF demi-glace to 1 Liter water and boil for a min.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>For the base sauce: Add 100 gm of CHEF demi-glace to 1 Liter water and boil for a min.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Remove the marrow from the bones and mix it with the demi-glace sauce.</div> <div>0.00</div> <div>342117</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Remove the marrow from the bones and mix it with the demi-glace sauce.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Remove the marrow from the bones and mix it with the demi-glace sauce.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Serve with Tenderloin steak and mixed vegetables.</div> <div>0.00</div> <div>342118</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Serve with Tenderloin steak and mixed vegetables.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Serve with Tenderloin steak and mixed vegetables.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/175" hreflang="en">Chef® Demi Glace</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/175" hreflang="en">Chef® Demi Glace</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div>20.00</div> <div>1603605421</div> <span><span lang="" about="/index.php/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Sun, 10/25/2020 - 07:38</span> Sun, 25 Oct 2020 07:38:54 +0000 root 397 at https://www.nestleprofessionalmena.com Chicken Katsu Curry https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/chicken-katsu-curry <span>Chicken Katsu Curry</span> <div>MAGGI®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96651</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 51 g Egg </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Black Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 110 g Japanese curry </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Japanese Spices </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 5 g MAGGI® Chicken Bouillon </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 63 g Maggi® Coconut Milk Powder </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 10 ml Oil </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 344 g Chicken Breast </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 20 g MAGGI® Vegetable Bouillon </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 15 g Plain flour </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 24 g Panko breadcrumbs </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 500 ml Water </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 154 g Potato </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 76 g Carrot </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 80 g Onion (White) </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="3.382">3.38</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div content="263.404">263.40</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div content="0.3626">0.36</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div content="6.7132">6.71</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="33.621">33.62</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="16.4175">16.42</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="54.771">54.77</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="67.8962">67.90</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="593.596">593.60</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Chicken Katsu Curry</div> <div>2.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/3a29bbd3886c458d8fa6114fca747516_Chicken-Katsu-Curry_07872_Retouched_1288x411Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Chicken Katsu Curry&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Bash chicken breasts between two sheets of baking paper to flatten them to an even thickness.</div> <div>0.00</div> <div>342134</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Bash chicken breasts between two sheets of baking paper to flatten them to an even thickness.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Bash chicken breasts between two sheets of baking paper to flatten them to an even thickness.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Mix flour &amp; 5gms of Maggi chicken Stock Powder, egg and panko breadcrumbs into separate shallow bowls. Dip each chicken breast into flour (tap off excess), then egg and finally breadcrumbs. Repeat until all chicken breasts are coated.</div> <div>0.00</div> <div>342135</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Mix flour &amp; 5gms of Maggi chicken Stock Powder, egg and panko breadcrumbs into separate shallow bowls. Dip each chicken breast into flour (tap off excess), then egg and finally breadcrumbs. Repeat until all chicken breasts are coated.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Mix flour &amp; 5gms of Maggi chicken Stock Powder, egg and panko breadcrumbs into separate shallow bowls. Dip each chicken breast into flour (tap off excess), then egg and finally breadcrumbs. Repeat until all chicken breasts are coated.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Heat a thin layer of oil in a large non-stick frying pan over medium-high heat and cook chicken for 5min on each side or until cooked through.</div> <div>0.00</div> <div>342136</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Heat a thin layer of oil in a large non-stick frying pan over medium-high heat and cook chicken for 5min on each side or until cooked through.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Heat a thin layer of oil in a large non-stick frying pan over medium-high heat and cook chicken for 5min on each side or until cooked through.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>For sauce, heat oil in a saucepan and fry onion over medium heat for 5 mins until golden brown. Add Maggi Coconut milk, Maggi Vegetable stock, Japanese Spices and stir well for 2 mins. Add potatoes, carrots and cook for 5 mins.</div> <div>0.00</div> <div>342137</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>For sauce, heat oil in a saucepan and fry onion over medium heat for 5 mins until golden brown. Add Maggi Coconut milk, Maggi Vegetable stock, Japanese Spices and stir well for 2 mins. Add potatoes, carrots and cook for 5 mins.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>For sauce, heat oil in a saucepan and fry onion over medium heat for 5 mins until golden brown. Add Maggi Coconut milk, Maggi Vegetable stock, Japanese Spices and stir well for 2 mins. Add potatoes, carrots and cook for 5 mins.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>5.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>5.00</div> <div>1.00</div> <div>Serve with rice, chicken and the sauce.</div> <div>0.00</div> <div>342138</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Serve with rice, chicken and the sauce.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Serve with rice, chicken and the sauce.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/124" hreflang="en">Maggi® Coconut Milk Powder</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/165" hreflang="en">MAGGI® Vegetable Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/261" hreflang="en">MAGGI® Chicken Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/124" hreflang="en">Maggi® Coconut Milk Powder</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/165" hreflang="en">MAGGI® Vegetable Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/261" hreflang="en">MAGGI® Chicken Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div>20.00</div> <div>1603605561</div> <span><span lang="" about="/index.php/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Sun, 10/25/2020 - 07:38</span> Sun, 25 Oct 2020 07:38:04 +0000 root 400 at https://www.nestleprofessionalmena.com Fried Dumplings https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/fried-dumplings <span>Fried Dumplings</span> <div>MAGGI®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96649</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 10 ml Canola Oil (for frying) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 500 ml Water </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 43 g Sesame Oil </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 38 g Ginger </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 112 g Dumplings </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 53 g Maggi® Oyster sauce </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 12 ml Balsamic Vinegar </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="3.7801">3.78</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div>1014.98</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div content="0.645">0.65</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="4.0465">4.05</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="24.0569">24.06</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div>7.16</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="45.1186">45.12</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="417.354">417.35</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Fried Dumplings</div> <div>2.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/23eb55d0075398c417883eb5703c0b5b_Fried-Dumplings_08643_Retouched_409x265Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Fried Dumplings&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Pour in 100 ml water and cover the pan with a lid. Let the dumplings steam until the water dries up.</div> <div>0.00</div> <div>342127</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Pour in 100 ml water and cover the pan with a lid. Let the dumplings steam until the water dries up.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Pour in 100 ml water and cover the pan with a lid. Let the dumplings steam until the water dries up.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Heat pan and add 1 tablespoon of canola oil. Place the dumplings on the pan, on medium heat.</div> <div>0.00</div> <div>342128</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Heat pan and add 1 tablespoon of canola oil. Place the dumplings on the pan, on medium heat.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Heat pan and add 1 tablespoon of canola oil. Place the dumplings on the pan, on medium heat.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>To prepare sauce, heat sesame oil in a frying pan and add Maggi oyster sauce.</div> <div>0.00</div> <div>342129</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>To prepare sauce, heat sesame oil in a frying pan and add Maggi oyster sauce.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>To prepare sauce, heat sesame oil in a frying pan and add Maggi oyster sauce.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Garnish oyster Sauce with some sesame seeds and sprinkle some lime juice, if required.</div> <div>0.00</div> <div>342130</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Garnish oyster Sauce with some sesame seeds and sprinkle some lime juice, if required.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Garnish oyster Sauce with some sesame seeds and sprinkle some lime juice, if required.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/189" hreflang="en">Maggi® Oyster sauce</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/189" hreflang="en">Maggi® Oyster sauce</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div>20.00</div> <div>1603605479</div> <span><span lang="" about="/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Sun, 10/25/2020 - 07:37</span> Sun, 25 Oct 2020 07:37:09 +0000 root 391 at https://www.nestleprofessionalmena.com Chicken Pie https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/chicken-pie <span>Chicken Pie</span> <div>CHEF®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96643</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 10 g Egg polish </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 854 g Puffed pastry </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 28 g Garlic </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 341 g Chicken </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 48 g Butter </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g White Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 8 g Nutmeg </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 17 g Ginger </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 30 g CHEF® Chicken Bouillon </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 80 g Onion </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 2 g Salt </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 200 ml Cream </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 73 g Flour </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 300 ml Milk </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 119 g Red bell pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 145 g Green bell pepper </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="24.898">24.90</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div>940.62</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div content="2.28979">2.29</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="6.0085">6.01</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="69.8842">69.88</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="41.9793">41.98</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="130.988">130.99</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div>1310.36</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Chicken Pie</div> <div>4.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/cda1148e4bc8d1a05aea28080eb6ce13_Chicken-Pie_08375_Retouched_409x265Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Chicken Pie&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Preheat oven to 200°C</div> <div>0.00</div> <div>342099</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Preheat oven to 200°C</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Preheat oven to 200°C</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Heat oil in pan over medium heat, add chopped ginger, chopped garlic, green pepper, red bell pepper, chicken and cook for 2 minutes.</div> <div>0.00</div> <div>342100</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Heat oil in pan over medium heat, add chopped ginger, chopped garlic, green pepper, red bell pepper, chicken and cook for 2 minutes.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Heat oil in pan over medium heat, add chopped ginger, chopped garlic, green pepper, red bell pepper, chicken and cook for 2 minutes.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Melt the butter in a pan and stir in the flour. Gradually add the Chef Chicken Powder, Cream &amp; milk, and sprinkle nutmeg powder, stirring continuously. Reduce the heat and simmer for 4-5 minutes. Season it with salt and white pepper.</div> <div>0.00</div> <div>342101</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Melt the butter in a pan and stir in the flour. Gradually add the Chef Chicken Powder, Cream &amp; milk, and sprinkle nutmeg powder, stirring continuously. Reduce the heat and simmer for 4-5 minutes. Season it with salt and white pepper.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Melt the butter in a pan and stir in the flour. Gradually add the Chef Chicken Powder, Cream &amp; milk, and sprinkle nutmeg powder, stirring continuously. Reduce the heat and simmer for 4-5 minutes. Season it with salt and white pepper.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Roll out the pastry to use it to line in a pie plate and add the chicken mix. Roll out the remaining pasty to make a lid for the pie.</div> <div>0.00</div> <div>342102</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Roll out the pastry to use it to line in a pie plate and add the chicken mix. Roll out the remaining pasty to make a lid for the pie.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Roll out the pastry to use it to line in a pie plate and add the chicken mix. Roll out the remaining pasty to make a lid for the pie.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>5.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>5.00</div> <div>1.00</div> <div>Brush the edge with beaten egg and pinch the edges together to seal.</div> <div>0.00</div> <div>342103</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Brush the edge with beaten egg and pinch the edges together to seal.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Brush the edge with beaten egg and pinch the edges together to seal.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>6.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>6.00</div> <div>1.00</div> <div>Bake in the preheated oven for about 45 minutes, or until the pastry is golden-brown.</div> <div>0.00</div> <div>342104</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Bake in the preheated oven for about 45 minutes, or until the pastry is golden-brown.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Bake in the preheated oven for about 45 minutes, or until the pastry is golden-brown.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/180" hreflang="en">CHEF® Chicken Powder</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/180" hreflang="en">CHEF® Chicken Powder</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div>60.00</div> <div>1603605248</div> <span><span lang="" about="/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Sun, 10/25/2020 - 07:37</span> Sun, 25 Oct 2020 07:37:01 +0000 root 390 at https://www.nestleprofessionalmena.com Sweet Oyster Shrimp https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/sweet-oyster-shrimp <span>Sweet Oyster Shrimp</span> <div>MAGGI®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96650</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 76 g Butter </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Sesame Seeds </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Salt </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 25 g Sugar </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 10 ml Olive Oil </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Black Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 6 g Green onion </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 35 g Garlic (Chopped) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 16 g Ginger (julienned) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 47 g Maggi® Oyster Sauce </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 297 g Shrimp </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="19.6028">19.60</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div content="830.665">830.67</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div content="3.1184">3.12</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="1.8398">1.84</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="32.3402">32.34</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="32.5187">32.52</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="27.2631">27.26</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="517.064">517.06</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Sweet Oyster Shrimp</div> <div>2.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/abfea3454b43fdcfbc0d72c26d8cf8b4_Sweet-Oyster-Shrimp_08486_Retouched_409x265Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Sweet Oyster Shrimp&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Pre-heat Olive oil and butter in a pan. Add garlic and ginger into the pan and stir until brown.</div> <div>0.00</div> <div>342131</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Pre-heat Olive oil and butter in a pan. Add garlic and ginger into the pan and stir until brown.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Pre-heat Olive oil and butter in a pan. Add garlic and ginger into the pan and stir until brown.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Add shrimps, Maggi Oyster sauce and stir until prawns are golden brown. Add sugar and black pepper and stir fry for 5 mins.</div> <div>0.00</div> <div>342132</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add shrimps, Maggi Oyster sauce and stir until prawns are golden brown. Add sugar and black pepper and stir fry for 5 mins.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add shrimps, Maggi Oyster sauce and stir until prawns are golden brown. Add sugar and black pepper and stir fry for 5 mins.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Top shrimps with Sesame Seeds to garnish.</div> <div>0.00</div> <div>342133</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Top shrimps with Sesame Seeds to garnish.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Top shrimps with Sesame Seeds to garnish.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/189" hreflang="en">Maggi® Oyster sauce</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/188" hreflang="en">النمط الآسيوي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/189" hreflang="en">Maggi® Oyster sauce</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div>20.00</div> <div>1603605514</div> <span><span lang="" about="/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Sun, 10/25/2020 - 07:36</span> Sun, 25 Oct 2020 07:36:55 +0000 root 387 at https://www.nestleprofessionalmena.com Crispy parmesan Chicken mousse https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/chicken-mousse-crispy-parmesan <span>Crispy parmesan Chicken mousse</span> <div>CHEF®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96641</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 249 g Chicken Breast </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 174 g Mayonnaise </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 24 g Green bell pepper – chopped finely </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 31 g Red bell pepper – chopped finely </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 34 g Yellow bell pepper – chopped finely </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 8 g Coriander </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 83 g Crispy parmesan cheese </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> A Pinch of Salt </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Black Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 100 ml Cream </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 500 ml Water </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> CHEF® Chicken Powder </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>Off</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="670.346">670.35</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="45.2574">45.26</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="8.17286">8.17</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div content="2.80106">2.80</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="1.179">1.18</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div>1464.04</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="49.7632">49.76</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="12.6551">12.66</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Crispy parmesan Chicken mousse</div> <div>2.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/2995446ff52210734a0cd543b20b1c3c_Chicken_mousse_with_crispy_parmesan.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Chicken mousse with crispy parmesan&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Pre heat pan and sprinkle parmesan cheese, fry for 3-5 mins until crispy.</div> <div>0.00</div> <div>342091</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Pre heat pan and sprinkle parmesan cheese, fry for 3-5 mins until crispy.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Pre heat pan and sprinkle parmesan cheese, fry for 3-5 mins until crispy.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Marinate chicken with Chef Chicken Powder</div> <div>0.00</div> <div>342092</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Marinate chicken with Chef Chicken Powder</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Marinate chicken with Chef Chicken Powder</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>For Chicken Mousse: Mix Mayonnaise, Chicken Breast, Green bell pepper, Red Bell Pepper, Yellow Bell Pepper and coriander. Add a pinch of salt and pepper to taste.</div> <div>0.00</div> <div>342093</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>For Chicken Mousse: Mix Mayonnaise, Chicken Breast, Green bell pepper, Red Bell Pepper, Yellow Bell Pepper and coriander. Add a pinch of salt and pepper to taste.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>For Chicken Mousse: Mix Mayonnaise, Chicken Breast, Green bell pepper, Red Bell Pepper, Yellow Bell Pepper and coriander. Add a pinch of salt and pepper to taste.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Top the Crispy Parmesan with Chicken Mousse.</div> <div>0.00</div> <div>342094</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Top the Crispy Parmesan with Chicken Mousse.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Top the Crispy Parmesan with Chicken Mousse.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/180" hreflang="en">CHEF® Chicken Powder</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/180" hreflang="en">CHEF® Chicken Powder</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div>60.00</div> <div>1601403222</div> <span><span lang="" about="/index.php/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Tue, 10/20/2020 - 13:50</span> Tue, 20 Oct 2020 13:50:33 +0000 root 328 at https://www.nestleprofessionalmena.com Twisted Shakshouka Fusion https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/scrambled-frittata <span>Twisted Shakshouka Fusion</span> <div>Buitoni®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96614</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 2g Red Pepper chilly flake </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 188 g Buitoni® Tomato Coulis </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 22 g Butter </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 100ml Fresh Cream </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1g Dried herb – Fenugreek </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 117g Parmesan cheese (shaved) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> Salt and Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 372g Egg (6eggs) </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>Off</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="721.667">721.67</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div>3392.61</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="43.7203">43.72</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div>19.65</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="29.7713">29.77</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="51.0577">51.06</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="46.5748">46.57</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Twisted Shakshouka Fusion</div> <div>3.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/b110a8866e0f0019f70746312f54600e_Scrambled_Frettata.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Scrambled Frittata&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Add tomato coulis and fresh cream into a pan.</div> <div>0.00</div> <div>341959</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add tomato coulis and fresh cream into a pan.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add tomato coulis and fresh cream into a pan.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Add eggs into the pan and stir evenly.</div> <div>0.00</div> <div>341960</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add eggs into the pan and stir evenly.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add eggs into the pan and stir evenly.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Add some dried fenugreek, Red Pepper Chili Flakes, and 1 gm of salt and 1 gm of white pepper.</div> <div>0.00</div> <div>341961</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add some dried fenugreek, Red Pepper Chili Flakes, and 1 gm of salt and 1 gm of white pepper.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add some dried fenugreek, Red Pepper Chili Flakes, and 1 gm of salt and 1 gm of white pepper.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Mix for 5 mins until cooked.</div> <div>0.00</div> <div>341962</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Mix for 5 mins until cooked.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Mix for 5 mins until cooked.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>5.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>5.00</div> <div>1.00</div> <div>Garnish with Fenugreek</div> <div>0.00</div> <div>341963</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Garnish with Fenugreek</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Garnish with Fenugreek</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/129" hreflang="en">Buitoni® Tomato Coulis</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/129" hreflang="en">Buitoni® Tomato Coulis</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> </div> <div>15.00</div> <div>1601403908</div> <span><span lang="" about="/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Tue, 10/20/2020 - 13:50</span> Tue, 20 Oct 2020 13:50:06 +0000 root 322 at https://www.nestleprofessionalmena.com Chicken Quinoa Salad https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/chicken-quinoa-salad <span>Chicken Quinoa Salad</span> <div>MAGGI®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96647</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 500 g Quinoa </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 384 g Chicken Breast </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 147 g Avocado </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 1 g Raisins </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 24 g Caramelized Walnuts </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 126 g Red bell pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 118 g Yellow bell pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 30 g MAGGI® Powder Chicken Bouillon </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 20 ml Olive Oil 10 ml for Chicken 10 ml for frying </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 299 g Sweet Corn (optional) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 56 g Lemon (optional) </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>Off</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="387.622">387.62</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="22.3217">22.32</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="53.1657">53.17</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="7.41162">7.41</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div content="53.0563">53.06</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="10.2504">10.25</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="1.38471">1.38</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Transfats</div> <div>transfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Transfats</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Unsaturedfat</div> <div>unsaturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Unsaturedfat</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Chicken Quinoa Salad</div> <div>8.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/d1ddced3eee7b4b1d5de0a5fa395729d_Chicken-Quinoa-Salad_07746_Retouched_409x265Pxl.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Chicken Quinoa Salad&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Cook the quinoa in a pan with Maggi Chicken Powder and water.</div> <div>0.00</div> <div>342119</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Cook the quinoa in a pan with Maggi Chicken Powder and water.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Cook the quinoa in a pan with Maggi Chicken Powder and water.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Place the cooked quinoa in a large serving bowl. Top with Raisin, Caramelized Walnuts, Yellow bell pepper, Red bell pepper, chicken breasts pieces and top it with some olive oil.</div> <div>0.00</div> <div>342120</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Place the cooked quinoa in a large serving bowl. Top with Raisin, Caramelized Walnuts, Yellow bell pepper, Red bell pepper, chicken breasts pieces and top it with some olive oil.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Place the cooked quinoa in a large serving bowl. Top with Raisin, Caramelized Walnuts, Yellow bell pepper, Red bell pepper, chicken breasts pieces and top it with some olive oil.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Sprinkle some lemon juice on top.</div> <div>0.00</div> <div>342121</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Sprinkle some lemon juice on top.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Sprinkle some lemon juice on top.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>This dish can be served warm or cold.</div> <div>0.00</div> <div>342122</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>This dish can be served warm or cold.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>This dish can be served warm or cold.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/123" hreflang="en">Maggi® Chicken Stock Powder</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Supper</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/course/salad" hreflang="en">Salad</a></div> </div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/27" hreflang="en">عالمي</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/123" hreflang="en">Maggi® Chicken Stock Powder</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Supper</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> <div><a href="/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/course/salad" hreflang="en">Salad</a></div> </div> <div>15.00</div> <div>1601408171</div> <span><span lang="" about="/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Tue, 10/20/2020 - 13:48</span> Tue, 20 Oct 2020 13:48:20 +0000 root 324 at https://www.nestleprofessionalmena.com Vegetable Quiche https://www.nestleprofessionalmena.com/recipes/vegetable-quiche <span>Vegetable Quiche</span> <div>MAGGI®</div> <div>Easy</div> <div>1</div> <div>96658</div> <div id='ingredients'> <div id='ing-component' class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">Servings</div> <div class="panel-body col-xs-8"><input id="spinner" name="value" value="4"></div> <div class="panel-body col-xs-4"> <button id="setvalue" name="setvalue"> Calculate</button> </div> </div> <div class="field field--name-field-recipe-ingredient field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 229 g Green Peas </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 69 g Butter </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 330 g Puffed Pastry </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 250 ml Milk </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 250 ml Cream </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 20 g MAGGI® Vegetable Bouillon 10 gm for Vegetables 10 gm for Cream </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 15 g Parsley Leaves </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 50 g Roasted mushroom chopped </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 65 g Roaster Onions (Chopped) </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 4 Eggs </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 141 g Roasted Green &amp; Red bell pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 8 g Black Pepper </span> </div> </li> </div> <div class="field--item"> <li class="paragraph paragraph--type--recipe-ingredients paragraph--view-mode--default" > <div class="text"> <span> 2 g Salt </span> </div> </li> </div> </div> </div> <div>false</div> <div>On</div> <div>true</div> <div>false</div> <div> <div> <div>Vitamin E</div> <div>vitamin_e</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin E</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin D</div> <div>vitamin_d</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin D</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin C</div> <div>vitamin_c</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin C</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Vitamin ARAE</div> <div>vitamin_a</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Vitamin ARAE</div> <div>International unit</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Magnesium</div> <div>magnesium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Magnesium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Potassium</div> <div>potassium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Potassium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Food Folate</div> <div>folate</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Food Folate</div> <div>Micrograms</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Water</div> <div>water</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Water</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Iron</div> <div>iron</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Iron</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Calcium</div> <div>calcium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Calcium</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div></div> <div></div> <div> <div>Saturated Fats</div> <div>saturedfat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Saturated Fats</div> <div content="14.3023">14.30</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Cholesterol</div> <div>cholesterol</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Cholesterol</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sodium</div> <div>sodium</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sodium</div> <div content="320.082">320.08</div> <div>Milligrams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Added Sugar</div> <div>addedsugar_teaspoons</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Added Sugar</div> <div>0.00</div> <div>Tablespoons</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Sugars</div> <div>sugar</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Sugars</div> <div>5.67</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fiber</div> <div>fiber</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fiber</div> <div content="4.67183">4.67</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Fats</div> <div>fat</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Fats</div> <div content="34.0742">34.07</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Protein</div> <div>protein</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Protein</div> <div content="14.3857">14.39</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Carbohydrates</div> <div>carbohydrates</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Carbohydrates</div> <div content="39.4028">39.40</div> <div>Grams</div> </button> </div> </div> </div> <div> <div>Energy</div> <div>energykilocalories</div> <div class="paragraph paragraph--type--macronutrients paragraph--view-mode--default"> <div class='col-xs-6' style=''> <button type="button" class="btn btn-default" style='border-radius: 50px; width:100%;'> <div>Energy</div> <div content="510.108">510.11</div> <div>Kilocalories</div> </button> </div> </div> </div> </div> <div>Vegetable Quiche</div> <div>6.00</div> <div>{&quot;facebook&quot;:{&quot;image&quot;:&quot;https:\/\/d1uz88p17r663j.cloudfront.net\/original\/904ac9bc6141fd598404a19fee6bf63f_Vegetable_Quiche.jpg&quot;,&quot;description&quot;:null,&quot;title&quot;:&quot;Vegetable Quiche&quot;,&quot;locale&quot;:&quot;en_AE&quot;}}</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>1.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>Preheat oven to 220⁰C.</div> <div>0.00</div> <div>342167</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Preheat oven to 220⁰C.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Preheat oven to 220⁰C.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>2.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>2.00</div> <div>1.00</div> <div>Heat pan with butter to add roasted onions, roasted green bell pepper, green peas, roasted mushrooms, over medium heat for 10 mins.</div> <div>0.00</div> <div>342168</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Heat pan with butter to add roasted onions, roasted green bell pepper, green peas, roasted mushrooms, over medium heat for 10 mins.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Heat pan with butter to add roasted onions, roasted green bell pepper, green peas, roasted mushrooms, over medium heat for 10 mins.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>3.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>3.00</div> <div>1.00</div> <div>Add Maggi vegetable stock, salt and black pepper to taste.</div> <div>0.00</div> <div>342169</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add Maggi vegetable stock, salt and black pepper to taste.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add Maggi vegetable stock, salt and black pepper to taste.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>4.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>4.00</div> <div>1.00</div> <div>Combine eggs, milk and cream and mix together.</div> <div>0.00</div> <div>342170</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Combine eggs, milk and cream and mix together.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Combine eggs, milk and cream and mix together.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>5.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>5.00</div> <div>1.00</div> <div>Add the vegetables inside puffed pastry in the bottom and bake in preheated oven for 20-25mins.</div> <div>0.00</div> <div>342171</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Add the vegetables inside puffed pastry in the bottom and bake in preheated oven for 20-25mins.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Add the vegetables inside puffed pastry in the bottom and bake in preheated oven for 20-25mins.</div> </p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--recipe-steps paragraph--view-mode--default" > <div class='row'> <div class='col-xs-12'> <h4> Step <span class="badge"> <div>6.00</div> </span></h4> <h3> </h3> <div>6.00</div> <div>1.00</div> <div>Take out of the oven and leave to cool slightly before transferring to a serving plate. Serve Warm.</div> <div>0.00</div> <div>342172</div> <div>true</div> <div>Cooking</div> <div>Take out of the oven and leave to cool slightly before transferring to a serving plate. Serve Warm.</div> </div> </div> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> </div> <div class='col-sm-8'> <span class="badge"> Time: <div>1.00</div> </span> <p> <div>Take out of the oven and leave to cool slightly before transferring to a serving plate. Serve Warm.</div> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/164" hreflang="en">عربي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/165" hreflang="en">MAGGI® Vegetable Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/164" hreflang="en">عربي</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/94" hreflang="en">Family Meals</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/95" hreflang="en">Brunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/28" hreflang="en">Lunch</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/93" hreflang="en">Dinner</a></div> <div><a href="/index.php/taxonomy/term/165" hreflang="en">MAGGI® Vegetable Bouillon</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A" hreflang="en">الطبق الرئيسي</a></div> <div><a href="/index.php/course/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA" hreflang="en">مقبلات</a></div> </div> <div>30.00</div> <div>1589543271</div> <span><span lang="" about="/index.php/teamnestle/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">root</span></span> <span>Tue, 05/19/2020 - 08:01</span> Tue, 19 May 2020 08:01:54 +0000 root 323 at https://www.nestleprofessionalmena.com